توزیع نرمال ونمونه های تصادفی

توزیع نرمال ونمونه های تصادفی