کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت